[DXG] Đất Xanh Group: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ quý II 2019 đạt 249 tỷ đồng, tăng trưởng 119,1% so với cùng kỳ 2018

[Đất Xanh Group] Tính lũy kế trong 2 quý đầu năm 2019 Tập đoàn Đất Xanh (DXG) đạt doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 2.341 tỷ và 556,4 tỷ đồng, tăng lần lượt 20,2% và 28,7% so với cùng kỳ, hoàn thành 46,81% và 46,37% kế hoạch 2019 mà ĐHCĐ Thường niên giao phó.

Tính chung hợp nhất 6 tháng đầu năm, các mảng hoạt động cốt lõi đều có sự tăng trưởng, doanh thu hợp nhất từ mảng dịch vụ phân phối bất động sản tăng trưởng 27,6% so với cùng kỳ, đạt 1.188,8 tỷ. Một mảng khác của DXG là xây dựng, đã ấn tượng tăng mạnh 34,8% doanh thu, đạt 269,5 tỷ đồng. Doanh thu từ giao dịch căn hộ, đất nền đi ngang đạt 859,7 tỷ, tăng trưởng 6,6%.
DXG: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ quý II 2019 đạt 249 tỷ đồng, tăng trưởng 119,1% so với cùng kỳ 2018
Trụ sở văn phòng Đất Xanh Group
[Đất Xanh Group] Tính đến ngày 30/06/2019, tổng tài sản DXG đạt 15.949 tỷ, tăng 16,2% so với cuối năm 2018. Tài sản ngắn và dài hạn đều có mức tăng tương đương. Ngoài ra, trong cơ cấu vốn, tỷ lệ vay nợ/tổng tài sản cũng giảm xuống 19% từ mức 21% của đầu năm.
Tăng trưởng ổn định này tạo ra lợi nhuận hợp nhất 6 tháng của công ty mẹ 556,4 tỷ đồng, hoàn thành 46,37% kế hoạch 2019 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Điều này khá hợp lý vì tính chu kỳ của các doanh nghiệp BĐS có điểm rơi lợi nhuận thường vào khoảng thời gian cuối năm./.
Nguồn: Đất Xanh Group

THÔNG TIN:

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DUYÊN HẢI – THÀNH VIÊN ĐẤT XANH MIỀN BẮC

Hotline: 0936 69 9191

Fb: https://www.facebook.com/bdsduyenhai.official/notifications

Đánh giá
Đăng ký nhận thông tin dự án