Doanh nghiệp có thể thanh toán gốc, lãi của trái phiếu đến hạn bằng những tài sản khác

Nhằm thay đổi và bổ sung các quy định liên quan đến việc chào bán và giao dịch trái phiếu của các doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và quốc tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP vào ngày 05/03/2023, đồng thời cũng đình chỉ hiệu lực thi hành một số điều trong các Nghị định trước đó.

thanh toán trái phiếu

Gốc, lãi của trái phiếu đến hạn có thể được thanh toán bằng nguồn tài sản khác

Theo nghị định số 08/2023/NĐ-CP, chính phủ đã bổ sung, sửa đổi một số điểm mới về trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 34 của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, Chính phủ quy định về việc chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, các doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm bao gồm thanh toán đúng hạn và đầy đủ lãi và gốc trái phiếu khi đến hạn, cùng với việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) cho chủ sở hữu trái phiếu theo điều kiện và điều khoản được quy định trong trái phiếu.

Ngoài quy định trên, Nghị định còn bổ sung điều 17, quy định về việc đàm phán với trái chủ để thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn bằng những tài sản khác, theo các nguyên tắc sau:

  • Tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan. Đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện còn phải tuân thủ quy định pháp luật về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đó.
  • Phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận.
  • Doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin bất thường, chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Kỳ hạn của trái phiếu được kéo dài tối đa không quá 2 năm

Việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải đảm bảo nguyên tắc theo Nghị định 08/2023/NĐ-CP:

  • Tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định này.
  • Trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 2 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư.
  • Với người sở hữu trái phiếu không chấp thuận các điều kiện thay đổi, điều khoản trái phiếu thì doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đàm phán đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. Trường hợp người sở hữu trái phiếu không chấp thuận phương án đàm phán thì doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người sở hữu trái phiếu theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư (kể cả trường hợp thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu đã được người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu trở lên chấp nhận.

Tạm ngưng quy định xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp

Nghị định 08/2023/NĐ-CP nêu rõ, ngưng hiệu lực thi hành đối với các quy định sau đây tại Nghị định số 65/2022/NĐ-CP đến hết ngày 31/12/2023:

1. Quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân tại điểm d khoản 1 Điều 8 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

2. Quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành tại khoản 7, khoản 8 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

3. Quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu tại điểm e khoản 2 Điều 12 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP.

Nghị định 08/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (05/03/2023).

 

 

Đánh giá
Đăng ký nhận thông tin dự án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *